Poslovni objekt Koper na Vanganelski cesti

Poslovni prostor Koper, Vanganelska

Nepremičnina predstavlja proizvodno skladiščni objekt s funkcionalnim zemljiščem, na naslovu Vanganelska cesta 26, 6000 Koper.

Stavba je vertikalno zasnovana v eni oz. v dveh etažah (P+1). Objekt je grajen iz dveh delov: skladiščni prostor v obliki črke L z dovozom na vzhodni strani in izdajanjem blaga na južni strani ter pakirnice in pisarne v dvoetažnem delu z glavnim vhodom na jugovzhodni strani. Objekt je bil grajen v letu 2000. Prostori v času ogleda so v uporabi in dobro vzdrževani.

Nepremičnina je locirana na zemljišču parc. št. 6348/4 in 6349/5, v k.o. 2606 - Semedela. Skupna velikost zemljišča znaša 3.768,00 m2. Po osnovni namenski rabi se zemljišče uvršča med območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba zemljišče uvršča med območja proizvodnih dejavnosti – I. Lokacija je opremljena s komunalno in prometno infrastrukturo.

Nepremičnina ima neposredni dostop na javno cesto, sama lokacija je frekventna in z dobrimi prometnimi povezavami.

Komunalna opremljenost

  • Objekt je priključen na vodovodno omrežje
  • Objekt je priključen na kanalizacijsko omrežje
  • Urejeno zunanje hidrantno omrežje
  • Objekte je priključen na električno omrežje (industrijski tok)
  • Objekt je priključen na telefonsko in internetno omrežje (širokopasovni)
  • Bližina mestnega in medkrajevnega javnega prometa
  • Parkirna mesta na zemljišču ob stavbi
  • Urejeno zunanje hidrantno omrežje

Površine objekta in zemljišča

  • Celotna površina zemljišča znaša 3.768m2
  • Celotna neto tlorsina površina objekta znaša 1.328,10m2

Tehnični opis objekta

Poslovno skladiščni objekt je ne pravokotne tlorisne zasnove, v obliki trikotnika. Stavba je vertikalno zasnovana v eni oz. v dveh etažah (P+1). Višina objekta znaša cca 8,00 m. Objekt je grajen iz dveh delov: skladiščni prostor v obliki črke L z dovozom na vzhodni strani in izdajanjem blaga na južni strani ter pakirnice in pisarne v dvoetažnem delu z glavnim vhodom na jugovzhodni strani. Poleg pisarniških prostorov obsegajo poslovni prostori tudi površine čistih prostorov. Etaži sta povezani z notranjimi stopnicami. Tehnična zasnova: Objekt je masivne gradnje. Nosilno konstrukcijo sestavljajo AB pasovni temelji, opečne stene z vertikalnimi in horizontalnimi AB protipotresnimi vezmi. Medetažna konstrukcija je AB plošča. Strešna konstrukcija je iz lamelno lepljenih nosilcev (HOJA) s sekundarnimi nosilci, preko katerih je izvedena kritina iz pločevine (strešni paneli). Nad pisarniškimi prostori je nosilna strešna konstrukcija izvedena iz jeklenih HEA nosilcev. Fasada: Na trikotnem delu objekta je fasadni ovoj izveden iz keramičnih plošč enakih dimenzij kot stekleni deli. Na predelu objekta v obliki „L“ je fasada ometana in poslikana.

Tloris objekta

Slike

Teaser in kontakt

Shrani teaser Poslovni prostori Koper, Vanganelska cesta
peter@mojadrazba.si
+386(0)40667697